top_UN_19ss_cal

 

 

 

19ss_cal_1

 

 

 

19ss_cal_2

 

 

 

19ss_cal_3

 

 

 

19ss_cal_4

 

 

 

19ss_cal_5

 

 

 

19ss_cal_6

 

 

 

19ss_cal_7

 

 

 

19ss_cal_8

 

 

 

19ss_cal_9

 

 

 

19ss_cal_10

 

 

 

19ss_cal_11

 

 

 

19ss_cal_12

 

 

 

19ss_cal_13

 

 

 

19ss_cal_14

 

 

 

19ss_cal_15

 

 

 

19ss_cal_16

 

 

 

19ss_cal_17

 

 

 

19ss_cal_18

 

 

 

19ss_cal_19

 

 

 

19ss_cal_20

 

 

 

19ss_cal_21

 

 

 

19ss_cal_22

 

 

 

19ss_cal_23

 

 

 

19ss_cal_24

 

 

 

19ss_cal_25

 

 

 

19ss_cal_26

 

 

 

19ss_cal_27

 

 

 

19ss_cal_28

 

 

 

19ss_cal_29

 

 

 

19ss_cal_30

 

 

19ss_cal_32

 

 

 

19ss_cal_33

 

 

 

19ss_cal_34

 

 

 

19ss_cal_35

 

 

 

19ss_cal_36

 

 

 

19ss_cal_38

 

 

 

19ss_cal_39

 

Staff

Photography:Naoto Kobayashi

Styling:Daisuke Araki

Hair&Make:Taro Yoshida

Prop:Ryosuke Ito

Designer:Toshiharu Kaneko